ANBI-informatie

Doelstelling (artikel 2 van de statuten)

Het steunen van onderzoeksprojecten die zijn ingediend bij fondsen die tezamen het gemeenschappelijk loket UitZicht hebben ingesteld, en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn alles in de ruimste zin des woords. De stichting beoogt niet het maken van winst. Het gemeenschappelijk loket UitZicht is een samenwerkingsverband van een aantal Nederlandse fondsen voor mensen met een visuele beperking die (onder andere) wetenschappelijk onderzoek financieren gericht op ontstaansmechanismen, preventie en behandeling van oogheelkundige aandoeningen.

Fondsenwerving en beheer verkregen inkomsten

De stichting Steunfonds UitZicht werft geen particuliere gelden. Het bestuur staat uiteraard wel open voor particulieren, bedrijven en instellingen die het oogheelkundig wetenschappelijk onderzoek in Nederland via de stichting willen steunen. Graag gaan wij met u hierover in gesprek. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk een fonds op naam op te richten. Op grond van artikel 6 van de statuten en de feitelijke werkzaamheden heeft geen enkele (rechts)persoon doorslaggevende zeggenschap binnen de stichting. Aldus kan geen enkele (rechts)persoon beschikken over het vermogen van de stichting als ware het eigen vermogen. De verkregen inkomsten worden niet belegd, maar aangehouden op een rekening-courant bankrekening. De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de stichting.

Bestemming liquidatiesaldo

Mocht het bestuur besluiten tot ontbinding, dan moet conform artikel 11 lid 5 van de statuten een batig liquidatiesaldo aan een ander ANBI-fonds met een gelijksoortige doelstelling worden besteed.

Bestuur

Besturen betekent uitvoering geven aan de doelstelling van de stichting, zorgen voor het adequaat functioneren van de stichting en het beheren en besteden van de middelen van de stichting. Het bestuur bestaat uit 3 leden, te weten:

De heer Prof. dr. F.W. Cornelissen (voorzitter)

Mevrouw M.J. Allin (secretaris) en

Mevrouw P.G.T.M. Kremer (penningmeester)

De bestuursleden verrichten onbezoldigd hun werk. Er is geen personeel aangesteld. Het secretariaat en de administratie worden voornamelijk door mw. mr. J.E.A. van de Watering-Geesink (directeur van de LSBS) uitgevoerd conform artikel 9 lid 2 van de statuten. De LSBS draagt de kosten voor haar werkzaamheden ten faveure van de stichting Steunfonds UitZicht.

ANBI informatie 2021

Hoofdlijnen Beleidsplan 2021-2026

Bestuursverslag 2021